ARTIKEL 1: Definities

1.1 Pixel Media/Leverancier: dat zijn wij. We staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de naam Pixel Media, zijn gevestigd in Groningen en ons KVK-nummer is 63049899.
1.2 Opdrachtgever: dat ben jij. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Pixel Media een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Pixel Media een offerte heeft uitgebracht.
1.3 Het eindproduct: het ontwerp, het product of de dienst dat het eindproduct is van de opdracht.
1.4 Dienst: de specifieke dienst die leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.
1.6 Website: de website van Leverancier, te bereiken via https://pixel-media.nl/
1.7 Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

ARTIKEL 2: Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Pixel Media gesloten overeenkomsten.
2.2 De offertes die Pixel Media verstuurt, zijn vrijblijvend en zijn 1 (één) maand geldig. Prijsopgaven op de offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. De genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.3 Opdrachten moeten schriftelijk door de opdrachtgever worden bevestigd. Als de opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt maar er desondanks mee instemt dat Pixel Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zullen de inhoud van de offerte of de door Pixel Media geregistreerde uren als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en voorwaarden binden Walli pas nadat deze  afspraken schriftelijk door Pixel Media zijn bevestigd.
2.4 Opdrachtgever en Pixel Media zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre Pixel Media betrokken zal worden bij het onderhoud van het resultaat.
2.5 Als de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan andere partijen dan Pixel Media wil verstrekken of de opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, dient de opdrachtgever Pixel Media daarvan op de hoogte te stellen, onder vermelding van de naam / namen van deze ander / anderen.
2.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en Pixel Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
2.7 Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 (één) jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van 1 (één) jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
2.8 De opdrachtgever en Pixel Media zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is om beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.
2.9 Pixel Media zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek. Pixel Media kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen afhankelijk
zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Eventueel kan de opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.
2.10 Indien bij een opdracht voor applicaties op internet of intranet een acceptatietest is overeengekomen, zal de testperiode 14 (veertien) dagen bedragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de applicatie tijdens de testperiode openbaar te maken.

ARTIKEL 3: De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Pixel Media zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Wanneer dat noodzakelijk of gewenst is, zal Walli de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
3.2 Het is aan de opdrachtgever om alles te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een levering door Pixel Media die op tijd en juist is mogelijk te maken. Dit doet de opdrachtgever in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3.3 Een door Pixel Media opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever moet Pixel Media in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke stellen.
3.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests en het aanvragen van vergunningen niet tot de opdracht van Pixel Media. Ook het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke normen of kwaliteitsnormen behoort niet tot de opdracht van Pixel Media.
3.5 Voordat tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, moeten alle partijen elkaar in de gelegenheid stellen om de laatste modellen, prototypes of proeven van het eindproduct te controleren en goed te keuren. Fouten die achteraf geconstateerd worden en die ook al in de goedgekeurde eindproef voorkwamen, kunnen niet op Pixel Media verhaald worden.
3.6 Klachten moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Pixel Media worden meegedeeld. Doet de opdrachtgever dit niet, dan wordt geacht dat de opdrachtgever het resultaat van de opdracht volledig heeft aanvaard.

ARTIKEL 4: Websites en SEO

4.1 Als de opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen op websites door Pixel Media zijn inbegrepen, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om 1 (één) keer per maand alle wijzigingen in 1 (één) keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Pixel Media. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Walli maximaal 20 (twintig) minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer de opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
4.2 Pixel Media is niet verantwoordelijk voor het updaten van door hem gerealiseerde websites tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst gesloten is tussen Walli en de opdrachtgever.
4.3 Pixel Media is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Walli zal echter iedere drie dagen backups laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij Pixel Media plaatsvindt. Backups worden steeds 7 (zeven) dagen bewaard, daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Pixel Media aan de opdrachtgever kosten door.
4.4 Pixel Media kan advies geven over en werken aan de vindbaarheid van de website(s) van de opdrachtgever in zoekmachines, maar kan door het variabele karakter hiervan hier geen garanties over geven.

ARTIKEL 5: Overmacht

5.1 In het geval van tijdelijke overmacht is Pixel Media gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.
5.2 In het geval van blijvende overmacht is Pixel Media gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.3 Noch in het geval van tijdelijke, noch in het geval van blijvende overmacht heeft de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
5.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Pixel Media geen invloed uit kan oefenen, waardoor de nakoming van de verplichting jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Pixel Media kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotselinge excessieve ziekte van personeel,  overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers

ARTIKEL 6: Het inschakelen van derden

6.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de totstandkoming van het eindproduct door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Pixel Media, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
6.2 Als Pixel Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Als dat gewenst is, kan Pixel Media namens de opdrachtgever offertes aanvragen bij derden.
6.3 Als Pixel Media bij de uitvoering van de opdracht volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen ook gelden voor de opdrachtgever.
6.4 Wanneer Pixel Media, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Pixel Media de in artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
6.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Pixel Media derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Pixel Media. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
6.6 Pixel Media is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Pixel Media zijn geïntroduceerd. Pixel Media kan assisteren bij het aanspreken van deze partij.

ARTIKEL 7: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Pixel Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Pixel Media daartoe bevoegd.
7.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekeningrechten of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden niet tot de opdracht van Pixel Media. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen van de opdrachtgever.
7.3 Pixel Media is te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, tenzij het werk zich daar niet voor leent. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixel Media het werk zonder vermelding van de naam van Pixel Media openbaar te maken of te verveelvoudigen.
7.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Pixel Media gemaakte of tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypen, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Pixel Media. Ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
7.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Pixel Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
7.6 De door Pixel Media bij de uitvoering van de opdracht gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Pixel Media.
7.7 Pixel Media en de opdrachtgever werken samen aan het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en (muziek)composities. Voor het materiaal dat Pixel Media voorstelt in het resultaat toe te passen, kan Pixel Media op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

ARTIKEL 8: Gebruik en licentie

8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen voor wat betreft de overeenkomst met Pixel Media, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het eindproduct. Hierbij gaat het om het recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging
met de bestemming die bij de opdracht overeengekomen is. Als er over de bestemming geen afspraken gemaakt zijn, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het eindproduct, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande
voornemens bestonden. Deze voornemens moeten aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Pixel Media bekend gemaakt zijn.
8.2 De opdrachtgever mag zonder de schriftelijke toestemming van Pixel Media het eindproduct niet ruimer of op andere wijze (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve eindproduct, heeft Pixel Media recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste 3 (drie) maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Walli een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
8.3 De opdrachtgever mag de ter beschikking gestelde resultaten niet (langer) gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
8.4 Pixel Media heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het eindproduct te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
8.5 De opdrachtgever krijgt een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de software of applicaties die door Pixel Media tot stand gebracht zijn voor het resultaat, en de bijbehorende (technische) documentatie, wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan

zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Walli. Dit ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.
8.6 Wanneer er software, applicaties, gegevens of informatie van derden gebruikt worden bij de totstandkoming van het resultaat, zijn de bijbehorende licenties van de desbetreffende software, applicaties, gegevens of informatie van toepassin

ARTIKEL 9: Domeinnaamregistratie en hosting

9.1 Als Pixel Media voor de opdrachtgever bemiddelt bij het aanvragen en verkrijgen van een domeinnaam, dan zijn de dan geldende regels en procedures van de over de uiteindelijke registratie beslissende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, van toepassingen. Domeinnamen worden geregistreerd per 12 (twaalf) maanden vanaf claimingsdatum en worden stilzwijgend verlengd. Opzeggen moet uiterlijk 60 (zestig) dagen voor de claimingsdatum gebeuren.
9.2 Pixel Media heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en geeft geen garanties dat een aangevraagde domeinnaam ook daadwerkelijk wordt verleend, aangezien dit een discretionaire bevoegdheid is van de beslissende instantie.
9.3 Uiteindelijke registratie van de domeinnaam geschiedt op naam van de opdrachtgever onder verantwoordelijkheid en administratief contact van Pixel Media. Pixel Media heeft als bemiddelaar geen enkele betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij het gebruik
van de geregistreerde domeinnaam door de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Pixel Media voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de registratie en gebruik van de domeinnaam.
9.4 Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (één) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is 2 (twee) maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) één jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) één maand.

ARTIKEL 10: Honorarium en bijkomende kosten

10.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Pixel Media maakt voor de uitvoering van de opdracht voor vergoeding in aanmerking.
10.2 Als Pixel Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is om meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Pixel Media gehanteerde honorariumtarieven.
10.3 Als de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Pixel Media na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Pixel Media te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% (twee procent) of meer dan EUR 100,00 (honderd euro) afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor
rekening van de opdrachtgever.
10.4 Als er sprake is van een overeenkomst waarbij de opdrachtgever periodiek vervallende bedragen verschuldigd is aan Pixel Media, geldt dat Pixel Media gerechtigd is om door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 3 (drie) maanden de geldende
prijzen en tarieven aan te passen.
10.5 Een tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Pixel Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving

ARTIKEL 11: Betaling

11.1 Betalingen moeten plaatsvinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Als Pixel Media na het verstrijken van deze termijn nog geen of geen volledige betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Pixel Media gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en proceskosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40,00 (veertig euro).
11.2 Pixel Media heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Pixel Media draagt zorg voor tijdige facturering.
11.3 De opdrachtgever verricht de aan Pixel Media verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die hij aan Pixel Media heeft verstrekt. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

11.4 Facturering van periodiek terugkerende kosten gebeurt per maand vooraf, tenzij anders overeengekomen.
11.5 Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt 2 (twee) maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In het geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen, waarna deze gedurende 40 (veertig) dagen (in geval van een .nl-domeinnaam) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn aanvullende kosten verbonden die door Pixel Media altijd doorberekend zullen worden aan de opdrachtgever. Na de quarantaineperiode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere  domeinnaamextensies (.be, .com, .net, et cetera) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing

ARTIKEL 12: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

12.1 Als de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
12.2 Als de overeenkomst door Pixel Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot
dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Pixel Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
12.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Pixel Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% (dertig procent) van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn bedragen.
12.4 Zowel Pixel Media als de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van andere partij. In het geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Walli het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

12.5 In het geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Pixel Media, zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Pixel Media ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Pixel Media vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6 Als de werkzaamheden van Pixel Media bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden
beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden.
12.7 Pixel Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Pixel Media niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
Pixel Media zal de opdrachtgever hier van tevoren van in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van Pixel Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
12.8 In het geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt het webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

ARTIKEL 13: Garanties en vrijwaringen

13.1 Bij alles dat volledig door Pixel Media is ontworpen, geldt Pixel Media als maker in de zin van de Auteurswet en kan Pixel Media als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
13.2 Wanneer Pixel Media bij het uitvoeren en/of vervaardigen van de opdracht gebruik maakt van materialen of gegevens van derden, blijven de auteursrechten van die desbetreffende materialen of gegevens in handen van de desbetreffende derden.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart Pixel Media of door Pixel Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
13.4 De opdrachtgever vrijwaart Pixel Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13.5 In geval van een opdracht voor een applicatie op internet of intranet, zoals een website, zal Pixel Media eventuele gebreken in de applicatie die binnen 1 (één) maand na installatie door de opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van Pixel Media niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal Pixel Media, in afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 (veertien) dagen na afloop van de testperiode door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, in de applicatie herstellen. Dit voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
13.6 Pixel Media behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Pixel Media ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Pixel Media wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Pixel Media een gebrek tracht te herstellen.
13.7 Als Pixel Media adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is Pixel Media niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in
hun verplichtingen.

ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid

14.1 Pixel Media is niet aansprakelijk voor:
1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
5. fouten of tekortkomingen in het eindproduct of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
6. fouten of tekortkomingen in het eindproduct of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

7. de mate van effectiviteit van een marketingcampagne of een opzichzelfstaande vorm van promotiemateriaal (bijvoorbeeld een poster).
14.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Pixel Media of de bedrijfsleiding van Pixel Media – ondergeschikten derhalve uitgezonderd – is de aansprakelijkheid van Pixel Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Pixel Media gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan EUR 45.000,00 (vijfenveertigduizend euro) en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Pixel Media uitkeert.
14.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
14.4 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Walli niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
14.5 Pixel Media maakt bij de levering van zijn diensten gebruik van software en diensten van derden. Pixel Media is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan de opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van
wijzigingen doorgevoerd door de opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
14.6 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering, waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Pixel Media vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Pixel Media. Pixel Media is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op
de website van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15: Overige bepalingen

15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Pixel Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
15.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
15.3 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
15.4 Op de overeenkomst tussen Pixel Media en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Pixel Media en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Pixel Media is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter. Dit ter keuze van Pixel Media.
15.5 Pixel Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden  noodzakelijk zijn. Pixel Media zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden
en zich inspannen om de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Pixel Media is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
15.6 Pixel Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers.
15.7 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van het gehele document aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
15.8 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en  desgevraagd IBAN. De opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk door te voeren. Als de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke
blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Pixel Media het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
15.9 Pixel Media is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
15.10 In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen de door Pixel Media aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Pixel Media wijzigingen aan te brengen in:
• het (basis)ontwerp
• de openingspagina
• de basisstructuur en navigatiesysteem
 

ARTIKEL 16: Privacybepalingen

16.1 Je persoonsgegevens worden door Pixel Media gebruikt bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming.
16.2 Je persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Pixel Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemm

ARTIKEL 17: Verwerking van persoonsgegevens

17.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
17.2 Partijen zijn het erover eens dat Leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van  persoonsgegevens middels de Dienst of het product of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de
verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing
17.3 Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde
boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthoud

ARTIKEL 18: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

18.1 Pixel Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Pixel Media of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
18.3 Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
18.4 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Walli

BIJLAGE 1: Verwerking persoonsgegevens

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.
 2. Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst of het Product af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst of het Product voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Leverancier zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. Leverancier Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummers;
 • e-mailadressen;
 • IP-adressen;
 • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:

 • personen die gebruik maken van de Dienst;
 • bezoekers van de website;
 • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever;
 • personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door Leverancier beschikbaar gestelde webmailomgeving;
 • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
 • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever;
 • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst of het Product worden Verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Leverancier

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Leverancier vanuit diens rol.
 2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
 3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Leverancier.
 5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Leverancier redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Leverancier Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie.
 2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 2. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten of Producten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Leverancier heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Leverancier zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van
  Leverancier, dan is Leverancier gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 3. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst of het Product, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst of het Product mocht verwachten, niet onredelijk is.
 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 5. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten
 3. De meldplicht behelst voor Leverancier in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
 • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Leverancier jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
 • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
 • ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 – Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICTdeskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van punten uit de bijlage
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstanded at de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Leverancier deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Leverancier wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Leverancier kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtge